Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Marmara Bölgesinde yer almakta ve merkez Bursa olmak üzere Kocaeli ve Yalova illerini kapsamaktadır.

Toplam 15 125 km2 alana sahip bu üç ilimizde 5 071 276
kişi (2017) yaşamaktadır.

 

Tarihçe

Bursa’da DSİ faaliyetleri olarak tanımlayabileceğimiz kurutma, sulama, taşkın koruma, su getirme, enerji üretme gibi faaliyetler ilk kez 1889 tarihinde Bursa’ya Vali olarak atanan Mahmut Celalettin Paşa döneminde İtalyan mühendis Ravotti’ye Bursa ovasının taşkınlardan korunması ve ovada yer alan bataklıkların kurutulması konusunda 1891’ de etüd ve ptoje geliştirme görevinin verilişi ile başlamıştır. Ravotti tarafından hazırlanan plan daha sonra 1912’de Su işleri Başmühendisi Rüştü bey tarafından revize edilmiş ve Nilüfer üzerinde Misiköy mevkiinde taşkın kontrolü amaçlı Sarıkaya Barajı teklif edilmiştir.Teklif edilmiş barajın yüksekliği 35 m depolaması 5 hm 3 tür. Gene 1912’de Nafıa Nezaretinden ( Bayındırlık Bakanlığı ) Bölgemize gönderilen bir Fen heyeti  Susurluk çevresini gezmiş ve rasat sisteminin kurulmasını teklif etmiştir. Bursa ovasının ıslahı  ile ilgili inşaat faaliyetleri 1915’te ilan edilen umumi seferberlik ile katılınılan 1. Cihan Savaşı ve akabinde verilen Kurtuluş Savaşı nedeniyle 1925 yılına kadar durmuştur. 


Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Cumhuriyet döneminde 22.7.1925’ te toplanan Bakanlar kurulu tarafından “Su idarelerinin taksimat, teşkilat ve vazifeleri “ hakkındaki talimatı kabul edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Su Mühendisliği tarihi başlamıştır. 22.7.1925’ te kabul edilen ve DSİ kuruluş kanunu olarak bilinen kanun gereği Su işleri daireleri kurulmaya başlanmıştır. Bursa’da Birinci Su İşleri Dairesi kurularak göreve ilk kez 10.3.1926 tarihinde Ratip SUMAN Daire Müdürü olarak atanmıştır. Bursa’da ihalesi yapılan ilk iş 1. Cihan harbinden kalan Bursa-Nilüfer kanalı inşaat işidir. İşin inşaatına Almanya’dan getirilen godeli bir ekskavatör ile Nisan 1926’da başlanılmıştır. İşin geçici kabulü de 26.12.1927’de gerçekleştirilmiştir
 
25.4.1928 gün 1344 sayılı kanunla Nilüfer Deresi Kollarının ıslahı, Bursa ovasındaki bataklıkların    kurutulması ve Nilüfer çayı üzerindeki Misiköy’ ün mansabında taşkın ve rüsubat kontrolü amaçlı bir bent inşaatı görevi Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı ) na verilmiş ve iş 1.12.1929 tarihinde Bakkalbaşızade Nuri Bey’e ihale edilmiştir. 


Yukarıda sözü geçen sözleşme kapsamında önce kurutulması tasarlanan Gölbaşı bataklığının kurutulamayarak önüne bir set çekilerek sulama amaçlı kullanılması kararına varılmış ve 15.12.1931 tarihinde temel sondajlarına girilmiştir. GÖLBAŞI BENDİ’ nin geçici kabulu 8.9.1938’de yapılmıştır. 
 
Bölgemizde 1925 yılından itibaren başlayan DSİ faaliyetleri bugüne dek süregelmiş ve sürecektir. Bu süreç içerisinde DSİ 66 315 ha arazinin sulanmasını , büyük kentlere yılda 337 hm3   içme suyu temini ve 60 503  ha arazinin taşkından korunmasını ve kurutulmasını gerçekleştirmiştir. 43 876 ha arazinin sulanması ve yılda 60 hm3 ek içmesuyu temini işleri de halen inşaat programımızdadır. 


 
DSİ I. Bölge Müdürlüğümüz, 01.03.1954 tarihinde 6200 sayılı kanuna istinaden İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsayan görev alanında kurulmuş; 13.04.1960 tarihinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri DSİ XI. Bölge Müdürlüğü olarak,  16.04.1980 tarihinde Balıkesir ve Çanakkale illeri DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü olarak, 12.06.1993 tarihinde de İstanbul ili DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü olarak ayrılmışlardır.