DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

18.05.2022 / Gösterim Sayısı : 907 / Arşiv

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

               Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

               İsteklilerin DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR67 0001 0000 6006 4465 3250 06 İBAN nolu hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda (Bölge Müdürlüğü Yemekhanesi)  (Yıldırım / Bursa)  hazır bulunmaları ilan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

                08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.

               İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.